CHINA 2008

ZHUJIAJIAO

ZHUJIAJIAO  Small canal town outside Shanghai, residence town of the  artists of the  "First Biennal of Contemporary Teapot Art"